مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 637/71 متر مربع 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کامیون بنز مدل 1361 به رنگ سبز 1401/01/24 1401/02/01
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1401/01/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوبهای حاصل از هرس 1400/12/15 1400/12/19
مزایده واگذاری ۳ باب دکه 1400/12/12 1400/12/23
مزایده فروش چوبهای حاصل از هرس 1400/12/10 1400/12/19
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری قسمتی تجاری و قسمتی مسکونی 1400/07/19 1400/07/25
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری قسمتی تجاری و قسمتی مسکونی 1400/07/08 1400/07/25
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری قسمتی تجاری و قسمتی مسکونی 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 3098/565 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/03/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/03/03 1400/03/09
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/03/03 1400/03/09
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 3098/565 1400/03/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/02/26 1400/03/09
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 3098/565 1400/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7