مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
- اجاره ساختمان ترویج مرکز خدمات 1399/06/03 رجوع به آگهی
فروش ملک 145 فرعی از 55 اصلی زمین اداری مساحت عرصه 346.53 مترمربع 1399/05/13 رجوع به آگهی
۲۷۳ فرعی از ۲۵ اصلی - زمین و سوله- نوع کاربری انباری- عرصه ۴۴۴۲.۸۳ - اعیان ۳۴۳.۵۶ - 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش ملک پلاک ثبتی 7 فرعی از 64 اصلی زمین و مستحدثات زراعی مساحت عرصه 47657.2 و اعیان 1870 مترمربع 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش ملک به پلاک ثبتی 144 فرعی از 55 اصلی ساختمان اداری مسکونی - مساحت عرصه 432/57 - اعیان 251/6 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش ملک 14 فرعی از 25 اصلی ساختمان اداری مساحت عرصه 2775.61 و اعیان 208.15 مترمربع 1399/05/13 رجوع به آگهی
سوله 1399/03/31 رجوع به آگهی
زمین زراعی دیم 1399/03/13 رجوع به آگهی
اجاره زائر سرای مشهد( طبق پیوست) 1399/02/02 1399/02/06
اجاره زمین زارعی آبی 1398/10/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4