کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8188104 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8187056 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8187000 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186971 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری-زمین مسکونی استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186967 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186964 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری-زمین مسکونی استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186959 مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186956 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری-زمین مسکونی استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186955 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186952 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری-زمین مسکونی استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186950 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186948 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری-زمین مسکونی استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186944 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری-زمین مسکونی استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186943 مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186942 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186939 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری-زمین مسکونی استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186936 مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186935 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری-زمین مسکونی استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186928 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
8186926 مزایده آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 5 قطعه عرصه کارگاه غیر مزاحم و یک واحد تجاری استان گلستان 1403/04/16 1403/04/23
صفحه 1 از 20