مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش درختان شکسته شده در محدوده فضای سد 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان شکسته شده 1400/12/07 1400/12/11
مزایده زمین و مستحدثات با کاربری زراعی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک حلقه چاه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 10 هکتاری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پرورش ماهیان گرمابی سد کوچک مخزن 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پرورش ماهیان گرمابی 1400/10/14 1400/10/15
مزایده اجاره زمین ۱۰ هکتاری 1400/10/14 1400/10/15
مزایده فروش یک حلقه چاه 1400/09/28 1400/10/14
مزایده اجاره پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی 1400/09/16 1400/09/17
مزایده اجاره پرورش ماهیان گرمابی سدکوچک 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پرورش ماهیان گرمابی درسد 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی در قفس سد 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی در قفس سد 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین ۱۰ هکتاری 1400/09/15 1400/09/17
مزایده اجاره پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی در قفس 1400/09/15 1400/09/17
مزایده اجاره زمین ۱۵ هکتاری 1400/09/15 1400/09/17
مزایده اجاره زمین 15 و 10 هکتاری 1400/09/15 1400/09/27
مزایده اجاره پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره زمین ها برای کشت محصولات زراعی و پرورش ماهیان سرد آبی و گرمابی 1400/09/10 1400/09/17
صفحه 1 از 15