کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7530702 مزایده واگذاری زمین های صنعتی و خدماتی استان گیلان 1402/10/20 1402/10/27
7526553 مزایده واگذاری زمین های صنعتی و خدماتی در فاز توسعه شهرک های صنعتی استان گیلان 1402/10/19 1402/10/27
7521713 مزایده واگذاری زمینهای صنعتی و خدماتی استان گیلان 1402/10/18 1402/10/27
7515250 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی- زمین کاربری خدماتی استان گیلان 1402/10/17 رجوع به آگهی
7213293 مزایده 1 دستکاه خودروی وانت مزدا قابل شماره گذاری استان گیلان 1402/07/29 رجوع به آگهی
7192747 مزایده واگذاری زمین های کارگاهی و صنعتی استان گیلان 1402/07/22 1402/07/20
7158892 مزایده واگذاری زمین های کارگاهی و صنعتی استان گیلان 1402/07/15 1402/07/20
6988149 مزایده واگذاری 1 دستکاه خودروی وانت قابل شماره گذاری استان گیلان 1402/06/12 رجوع به آگهی
6976125 مزایده واگذاری زمینهای کارگاهی ، صنعتی و خدماتی در شهرک صنعتی سفید رود ، فاز توسعه شهرک صنعتی استان گیلان 1402/06/08 1402/06/14
6970190 مزایده واگذاری زمین های کارگاهی ، صنعتی و خدماتی در شهرک های صنعتی استان گیلان 1402/06/06 1402/06/14
6961383 مزایده 14 ردیف مزایده شامل : 14 ردیف قطعه زمین با کاربری های صنعتی - خدماتی استان گیلان 1402/06/05 رجوع به آگهی
6907575 مزایده اجاره واحدهای مشاوره در ساختمان کسب و کار استان گیلان 1402/05/23 رجوع به آگهی
6870143 مزایده اجاره واحدهای مشاوره در ساختمان کسب و کار استان گیلان 1402/05/14 رجوع به آگهی
6136034 مزایده واگذاری زمینهای کارگاهی صنعتی و خدماتی استان گیلان 1401/10/21 رجوع به آگهی
6131298 مزایده واگذاری زمینهای کارگاهی صنعتی و خدماتی استان گیلان 1401/10/20 1401/10/21
6092301 مزایده زمینها با کاربری خدماتی و صنعتی استان گیلان 1401/10/08 رجوع به آگهی
5763853 مزایده زمین صنعتی به مساحت کل زمین 1999.54 متر مربع استان گیلان 1401/07/16 رجوع به آگهی
5759191 مزایده واگذاری زمینهای کارگاهی، صنعتی و خدماتی استان گیلان 1401/07/14 1401/07/26
5578288 مزایده واگذاری زمین های کارگاهی صنعتی خدماتی استان گیلان 1401/05/23 1401/06/02
5574025 مزایده واگذاری زمین های کارگاهی صنعتی خدماتی در شهرک استان گیلان 1401/05/22 1401/06/02
صفحه 1 از 5