کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7113368 مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی استان گیلان 1402/07/09 1402/07/18
7112472 مزایده پلاک ثبتی : 3364 فرعی از 142 اصلی / نوع مال : زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 200 - پلاک ثبتی : 3363 فرعی از 142اصلی / نوع مال : زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 200 - پلاک ث... استان گیلان 1402/07/09 رجوع به آگهی
6784738 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان گیلان 1402/04/20 رجوع به آگهی
6776870 مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی استان گیلان 1402/04/19 1402/04/27
6775419 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان گیلان 1402/04/18 رجوع به آگهی
6765566 مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 88.301 ریال استان گیلان 1402/04/15 1402/04/22
6762306 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان مازندران 1402/04/14 رجوع به آگهی
6701688 مزایده نیسان مدل 1400 رنگ آبی استان گیلان 1402/04/01 1402/04/19
6698793 مزایده فروش یکدستگاه خودرو نیسان استان گیلان 1402/03/31 رجوع به آگهی
6686032 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گیلان 1402/03/29 1402/04/03
6677065 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان گیلان 1402/03/27 رجوع به آگهی
6656120 مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 301/88 مترمربع کاربری مسکونی استان گیلان 1402/03/23 1402/03/30
6654040 مزایده زمین کاربری مسکونی استان گیلان 1402/03/23 رجوع به آگهی
6579238 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین کاربری مسکونی استان گیلان 1402/03/02 1402/03/06
6563445 مزایده زمین با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 273.95 مترمربع استان گیلان 1402/02/30 رجوع به آگهی
6528873 مزایده نیسان مدل 1400 رنگ آبی استان گیلان 1402/02/19 1402/02/23
6514905 مزایده فروش یکدستگاه خودرو نیسان استان گیلان 1402/02/16 رجوع به آگهی
6455891 مزایده واگذاری 23 دستگاه بیلبورد استان گیلان 1402/01/28 1402/02/04
6450389 مزایده واگذاری 23 دستگاه بیلبورد استان گیلان 1402/01/27 رجوع به آگهی
6426968 مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی نیسان مدل 1400 رنگ آبی استان گیلان 1402/01/20 1402/01/27
صفحه 1 از 3