کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7502968 مزایده فروش ششدانگ مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه بمساحت 81/42 مترمربع استان گیلان 1402/10/13 1402/10/13
7465001 مزایده فروش ششدانگ مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه بمساحت 81/42 مترمربع استان گیلان 1402/10/03 1402/10/13
7462018 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری استان گیلان 1402/10/03 رجوع به آگهی
7376905 مزایده فروش ششدانگ مالکیت و سرقفل یک بابت مغازه استان گیلان 1402/09/06 1402/09/09
7376841 مزایده فروش یک باب مغازه به مساحت 81/42 مترمربع استان گیلان 1402/09/06 1402/09/09
7353468 مزایده ششدانگ مالکیت و سرقفل یک بابت مغازه بمساحت 81/42 متر مربع استان گیلان 1402/08/29 1402/09/09
7351979 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری استان گیلان 1402/08/29 رجوع به آگهی
6663330 مزایده اجاره فضای تبلیغات محیطی استان گیلان 1402/03/25 1402/03/27
6634838 مزایده اجاره دو ردیف فضای تبلیغات محیطی استان گیلان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634752 مزایده اجاره فضای تبلیغات محیطی شناسایی شده در سطح شهر استان گیلان 1402/03/18 1402/03/27
6324309 مزایده واگذاری اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی استان گیلان، استان تهران 1401/12/04 1401/12/04
6305348 مزایده واگذاری اجاره زمین چمن مصنوعی استان گیلان 1401/11/30 رجوع به آگهی
6304215 مزایده واگذاری اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی استان گیلان 1401/11/30 1401/12/04
6197605 مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گیلان، استان تهران 1401/11/04 1401/11/03
6150771 مزایده زمین با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 250/46 مترمربع استان گیلان 1401/10/26 رجوع به آگهی
6149879 مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گیلان، استان تهران 1401/10/26 1401/11/03
5849846 مزایده فروش 4 چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گیلان 1401/08/03 1401/08/03
5808738 مزایده فروش چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گیلان 1401/07/26 رجوع به آگهی
5728479 مزایده فروش چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گیلان، استان تهران 1401/07/06 1401/07/06
5708217 مزایده زمین کاربری مسکونی استان گیلان 1401/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6