کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7729514 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گلستان 1402/12/09 1402/12/10
7696185 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان گلستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7695755 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گلستان 1402/12/02 1402/12/10
7597555 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گلستان 1402/11/09 1402/11/11
7572464 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان گلستان 1402/11/02 رجوع به آگهی
7572146 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گلستان 1402/11/02 1402/11/11
7533007 مزایده اجاره محوطه پیست اسکییت استان گلستان 1402/10/21 1402/09/16
7507963 مزایده اجاره پیست اسکیت استان گلستان 1402/10/16 رجوع به آگهی
7504838 مزایده واگذاری و اجاره محوطه پیست اسکیت پارک - اندازی پارک کودک ( شهربازی ) - مساحت 680 مترمربع که تا ارتفاع 1/2 متر از فنس به همراه و لوله محصور شده و کف آن سنگ استان گلستان 1402/10/14 رجوع به آگهی
7399542 مزایده راه اندازی پارک کودکان (شهر بازی) - مساحت 680 مترمربع بصورت اجاره استان گلستان 1402/09/13 1402/09/16
7378710 مزایده اجاره پیست اسکیت استان گلستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7375210 مزایده راه اندازی پارک کودکان (شهر بازی) - مساحت 680 مترمربع بصورت اجاره استان گلستان 1402/09/06 1402/09/16
7116627 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گلستان 1402/07/10 1402/07/15
7116626 مزایده فروش یک دستگاه ماشین پژو پارس TU5 استان گلستان 1402/07/10 1402/07/15
7073647 مزایده فروش یکدستگاه ماشین پژو پارس5 استان گلستان 1402/07/03 رجوع به آگهی
7073625 مزایده 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گلستان 1402/07/03 رجوع به آگهی
7073485 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گلستان 1402/07/03 1402/07/15
7073483 مزایده فروش یک دستگاه ماشین پژو پارس TU5 استان گلستان 1402/07/03 1402/07/15
6894916 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان گلستان 1402/05/21 1402/05/24
6894914 مزایده فروش یک دستگاه ماشین پژو پارس TU5 استان گلستان 1402/05/21 1402/05/24
صفحه 1 از 5