مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد یک قطعه از زمین - مساحت 181/23 مترمربع - مسکونی 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد یک قطعه زمین 1399/05/21 رجوع به آگهی
واگذار تعداد 3 قطعه از زمین ها 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذار تعداد 3 قطعه از زمین ها 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 5 قطعه از زمین ها 1399/04/21 رجوع به آگهی
زمین های مسکونی 1399/04/16 رجوع به آگهی
واگذار تعداد 5 قطعه از زمین ها 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 قطعه از زمین ها با کاربری مسکونی 1399/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 قطعه از زمین ها با کاربری مسکونی 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4