مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری - مسکونی 1401/02/28 1401/03/01
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری - مسکونی 1401/02/21 1401/03/01
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری - مسکونی 1401/02/15 1401/02/07
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری - مسکونی 1401/02/08 1401/02/07
مزایده زمین با کاربری تجاری مسکونی 1401/02/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک واحد نانوایی سنگکی 1401/02/03 1401/02/04
مزایده اجاره نانوایی سنگک 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری - مسکونی 1401/01/22 1401/01/23
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری - مسکونی 1401/01/15 1401/01/23
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 88.8 / سطح کل زمین : 88.8 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 1400/12/26 1400/12/28
مزایده زمین کاربری مسکونی 1400/12/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی 1400/12/19 1400/12/28
مزایده اجاره نانوایی سنگک 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک واحد نانوایی سنگکی 1400/12/10 1400/12/12
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری - مسکونی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری - مسکونی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری - پلاک ثبتی 1393/437/541 - زمین - کاربری تجاری مسکونی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین مسکونی 1400/10/21 1400/10/18
مزایده فروش 3 قطعه زمین مسکونی 1400/10/15 1400/10/18
صفحه 1 از 9