مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش خودروهای اسقاطی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش کالاهای اسقاطی - گروه انواع ترانس جریان، ولتاژ 1400/10/27 1400/10/28
مزایده سیم و کابل - گروه ترانس جریان، ولتاژ 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده - انواع ترانس - انواع لوازم برقی و متفرقه - انواع باطری و شارژر 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده لوازم فرسوده و اسقاطی خود شامل : - انواع ترانس - انواع لوازم برقی و متفرقه - انواع باطری و شارژر 1400/06/17 رجوع به آگهی
مزایده دسته انواع ترانس - دسته لوازم برقی و متفرقه - دسته انواع باطری و شارژر 1400/06/16 1400/07/04
مزایده فروش دسته انواع ترانس - فروش دسته انواع آهن آلات، پیلون، مقره، قرقره 1400/03/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم فرسوده و اسقاطی 1400/03/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای اسقاطی 1400/03/19 1400/03/22
مزایده فروش لوازم فرسوده و اسقاطی ـ انواع ترانس ـ انواع آهن آلات، پیلون، مقره، قرقره و ... ـ انواع سیم کابل ـ انواع لوازمبرقی و متفرقه ـ انواع باطری و شارژر 1400/03/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 دستگاه خودرو اسقاطی به مراکز مجاز 1400/03/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد دو دستگاه خودروهای اسقاطی 1400/03/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره ساختمان های فروشگاه تعاونی 1400/03/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمانها 1400/03/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره ساختمان های فروشگاه تعاونی 1400/03/02 رجوع به آگهی
مزایده تجمیع فراخوان شناسایی مزایده بهره برداریاز مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی رودخانه و روستا، ساماندهی رودخانه و... 1399/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره ساختمان های فروشگاه ... 1399/12/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمانهای فروشگاه و فروشگاه ستاد شرکت 1399/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1399/12/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش نیروگاه 1399/11/21 1399/11/25
صفحه 1 از 5