کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7959941 مزایده فروش 3 قطعه زمین در تملک خود با کاربری مسکونی و تجاری استان اصفهان 1403/02/23 رجوع به آگهی
7703894 مزایده تعدادی زمین با کاربری مسکونی - تجاری استان اصفهان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7657617 مزایده فروش یک قطعه زمین در تملک با کاربری تاسیسات شهری استان اصفهان 1402/11/23 رجوع به آگهی
7631875 مزایده فروش یک قطعه زمین در تملک با کاربری تاسیسات شهری استان اصفهان 1402/11/15 رجوع به آگهی
7606844 مزایده فروش زمین مسکونی / تجاری استان اصفهان 1402/11/11 رجوع به آگهی
7556061 مزایده فروش یک قطعه زمین در تملک با کاربری تاسیسات شهری استان اصفهان 1402/10/27 رجوع به آگهی
7531266 مزایده فروش یک قطعه زمین در تملک با کاربری تاسیسات شهری استان اصفهان 1402/10/20 رجوع به آگهی
7438691 مزایده فروش یک قطعه زمین در تملک با کاربری تاسیسات شهری استان اصفهان 1402/09/25 رجوع به آگهی
7416915 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات شهری استان اصفهان 1402/09/18 رجوع به آگهی
7416666 مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه تجاری به مساحت 70 متر مربع استان اصفهان 1402/09/18 رجوع به آگهی
7407545 مزایده زمین با کاربری : تجهیزات شهری استان اصفهان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7395599 مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری به مساحت 70 مترمربع استان اصفهان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7279410 مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری به مساحت 70 مترمربع بصورت اجاره استان اصفهان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7257139 مزایده زمین با کاربری تجهیزات شهری استان اصفهان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7254999 مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه تجاری استان اصفهان 1402/08/09 رجوع به آگهی
7248100 مزایده اجاره مغازه استان اصفهان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7167357 مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری استان اصفهان 1402/07/17 رجوع به آگهی
7164960 مزایده اجاره تعداد 3 باب مغازه و 2 قطعه زمین (جهت استقرار کانکس) به منظور ارائه خدمات عمومی استان اصفهان 1402/07/17 رجوع به آگهی
7117861 مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری به مساحت 70 متر مربع استان اصفهان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7117358 مزایده اجاره تعداد 3 باب مغازه و 2 قطعه زمین جهت استقرار استان اصفهان 1402/07/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5