کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7924789 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری معبر متروکه و انباری استان همدان 1403/02/17 1403/02/19
7895592 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری انباری استان همدان 1403/02/08 1403/02/19
7893299 مزایده زمین با مختلط شهری استان همدان 1403/02/08 رجوع به آگهی
6922388 مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری های صنعتی - تجاری - مسکونی استان همدان 1402/05/28 1402/05/28
6889405 مزایده فروش شش قطعه زمین استان همدان 1402/05/18 1402/05/28
6888491 مزایده واگذاری قطعه زمین به مساحت 167.44 مترمربع با کاربری مسکونی استان همدان 1402/05/18 1402/05/28
6888273 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1402/05/18 رجوع به آگهی
6888271 مزایده زمین با کاربری : تجاری استان همدان 1402/05/18 رجوع به آگهی
6888268 مزایده زمین تجاری استان همدان 1402/05/18 رجوع به آگهی
6888267 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان همدان 1402/05/18 رجوع به آگهی
6888266 مزایده زمین با کاربری : تجاری استان همدان 1402/05/18 رجوع به آگهی
6615612 مزایده فروش شش قطعه زمین استان همدان 1402/03/11 1402/03/17
6593097 مزایده فروش شش قطعه زمین: - به مساحت 65.82 مترمربع با کاربری صنعتی تجاری - به مساحت 233 مترمربع با کاربری مسکونی - به مساحت 150.64 مترمربع با کاربری صنعتی تجاری - به مساحت 167.44 مترمربع با کاربری مس... استان همدان 1402/03/06 1402/03/17
6590413 مزایده زمین مسکونی مساحت 233 مترمربع استان همدان 1402/03/06 رجوع به آگهی
6590377 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 65/82 استان همدان 1402/03/06 رجوع به آگهی
6590376 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : تجاری استان همدان 1402/03/06 رجوع به آگهی
6590372 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1402/03/06 رجوع به آگهی
6590369 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 167/44 مترمربع استان همدان 1402/03/06 رجوع به آگهی
6590367 مزایده زمین تجاری استان همدان 1402/03/06 رجوع به آگهی
5798645 مزایده اجاره یک عدد دکه جهت سوپرمارکت به بخش خصوصی استان همدان 1401/07/24 1401/07/25
صفحه 1 از 8