مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره امتیاز بهره برداری از معاینه فنی خودروهای سبک 1400/11/13 1400/11/23
مزایده اجاره امتیاز بهره برداری از معاینه فنی خودروهای سبک 1400/11/05 1400/11/23
مزایده اجاره امتی 1400/11/05 1400/11/23
مزایده واگذاری اجاره امتیاز بهره برداری از معاینه فنی خودروهای سبک 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره امنی به مدت 36 ماه 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش قطعه زمین 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش قطعه زمین 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده - زمین مسکونی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان یک قطعه ساختمان و زمین 1400/02/26 1400/02/26
مزایده اجاره ساخت 1400/02/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان یک قطعه ساختمان و زمین عرصه حدد 750 مترمربع و اعیان به مساحت 150 مترمربع 1400/02/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهار قطعه زمین 1399/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری 1399/12/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین کاربری مسکونی 1399/12/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین تجاری - مساحت عرصه 33- 1399/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7