مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دامهای مازاد بر نیاز 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام مازاد: - گاو شیری ابستن درجه 2 - گاو شیری آبستن حذفی و کشتارگاهی - گوساله نر شیرخوار و قطع شیر - تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی و فری مارتین 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام مازاد 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام های مازاد بر نیاز واحدهای شهریار و حسن آباد - گاو شیری آبستن درجه 2 - گاو شیری غیر آبستن حذفی و کشتارگاهی - گوساله نر شیر خوار و قطع شیر - تلیسه غیر بارداری حذفی کشتارگاهی و فری مارتی... 1400/09/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام مازاد 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام های مازاد1) گاو شیری آبستن داشتی ۲) گاو شیری غیر آبستن حذفی و کشتارگاهی ۳) گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و پرواری ۴) تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی و فری مارتین ۵) تلیسه آبستن 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام مازاد 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام های مازاد 1400/05/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام مازاد 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش کود حیوانی، دام مازاد و خودرو سوزوکی و مناقصه جمع آوری و حمل کود حیوانی 1400/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش دامهای مازاد 1399/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش دامهای مازاد بر نیاز شامل - گاو شیری آبستن داشتی - گاو شیری غیر آبستن حذفی و کشتارگاهی - گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و پرواری - تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی و فری مارتین - تلیسه آبس... 1399/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش دامهای مازاد بر نیاز 1399/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش دامهای مازاد 1399/08/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام مازاد 1399/07/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش دامهای مازاد بر نیاز واحدها و اقلام ضایعات مستعمل واحد 1399/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دامهای مازاد - گاو شیری آبستن داشتی - گاو شیری غیر آبستن حذفی و کشتارگاهی - گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و پرواری - تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی و فری مارتین - تلیسه آبستن 1399/03/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش کود حیوانی و دام مازاد 1399/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7