کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7666498 مزایده واگذاری جمع آوری و پاکسازی درختان خشکیده ,افتاده,سوخته کف درختان حاشیه رود استان اردبیل 1402/11/25 1402/11/30
7659135 مزایده جمع آوری و پاکسازی درختان خشکیده ,افتاده,سوخته کف درختان حاشیه رود استان اردبیل 1402/11/23 رجوع به آگهی
7655734 مزایده واگذاری جمع آوری و پاکسازی درختان خشکیده و افتاده، سوخته ، کف درختان حاشیه رود استان اردبیل 1402/11/23 رجوع به آگهی
7594239 مزایده فروش چوب آلات و ذغال مکشوفه استان اردبیل 1402/11/08 1402/11/12
7586592 مزایده فروش چوب الات و ذغال مکشوفه استان اردبیل 1402/11/07 رجوع به آگهی
7582838 مزایده فروش چوب آلات و ذغال مکشوفه استان اردبیل 1402/11/04 1402/11/12
6983240 مزایده جمع آوری و پاکسازی درختان خشکیده افتاده سوخته کف درختان جنگل استان اردبیل 1402/06/11 1402/06/14
6980449 مزایده جمع آوری و پاکسازی درختان خشکیده ,افتاده,سوخته کف درختان حاشیه رود استان اردبیل 1402/06/08 رجوع به آگهی
6976051 مزایده جمع آوری و پاکسازی درختان خشکیده ،افتاده سوخته کف درختان جنگل ساحل ارس واقع در محدوده اراضی استان اردبیل 1402/06/08 1402/06/14
6877508 مزایده احاله مدیریت طرح اجرایی پارک جنگلی استان اردبیل 1402/05/16 1402/05/17
6869052 مزایده احاله مدیریت طرح اجرایی پارک جنگلی استان اردبیل 1402/05/14 رجوع به آگهی
6866394 مزایده احاله مدیریت طرح اجرایی پارک جنگلی استان اردبیل 1402/05/14 1402/05/17
6782989 مزایده واگذاری احاله مدیریت طرح اجرایی پارک جنگلی استان اردبیل 1402/04/20 1402/04/22
6777007 مزایده اجاره احاله مدیریت طرح اجرایی پارک جنگلی استان اردبیل 1402/04/19 رجوع به آگهی
6774605 مزایده واگذاری احاله مدیریت طرح اجرایی پارک جنگلی استان اردبیل 1402/04/18 1402/04/22
6257308 مزایده فروش چوب آلات و زغال استان اردبیل 1401/11/18 1401/11/20
6250218 مزایده فروش چوب آلات و زغال بازداشتی استان اردبیل 1401/11/17 رجوع به آگهی
6247441 مزایده فروش چوب آلات و زغال مکشوفه استان اردبیل 1401/11/16 1401/11/20
6058161 مزایده فروش چوب آلات و زغال بازداشتی استان اردبیل 1401/09/27 رجوع به آگهی
6057427 مزایده فروش چوب آلات و زغال مکشوفه استان اردبیل 1401/09/27 1401/10/13
صفحه 1 از 9