کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8242838 مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری به مساحت 24.8 مترمربع استان اصفهان 1403/04/31 1403/05/07
8241626 مزایده زمین با کاربری تجاری به مساحت 22.86 مترمربع -گذر استاد استان اصفهان 1403/04/31 1403/05/07
8241620 مزایده زمین با کاربری تجاری به مساحت 23.7 مترمربع استان اصفهان 1403/04/31 1403/05/07
8188117 مزایده فروش ضایعات آهن آلات - ضایعات آهن استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/23
8155173 مزایده زمین با کاربری تجاری به مساحت 24.8مترمربع واقع در گذر استاد پرورش پلاک 46 استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/14
8155163 مزایده زمین با کاربری تجاری به مساحت 23.7 مترمربع واقع در گذر استاد پرورش پلاک 47 استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/14
8155162 مزایده زمین با کاربری تجاری به مساحت 22.86 مترمربع واقع در گذر استاد پرورش پلاک 54 استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/14
8044787 مزایده زمین با کاربری مسکونی به مساحت 198.19 متر مربع واقع در شهرک بهار گذر صفای 3 پلاک 76 استان اصفهان 1403/03/10 1403/03/23
8044775 مزایده زمین با کاربری تجاری به مساحت 23.7 مترمربع واقع در گذر استاد پرورش پلاک 47 استان اصفهان 1403/03/10 1403/03/23
8044773 مزایده زمین با کاربری تجاری به مساحت 22.86 مترمربع -گذر استاد پرورش پلاک 54 استان اصفهان 1403/03/10 1403/03/23
8044769 مزایده زمین با کاربری تجاری به مساحت 24.8مترمربع واقع در گذر استاد پرورش پلاک 46 استان اصفهان 1403/03/10 1403/03/23
7974898 مزایده زمین با کاربری تجاری به مساحت 22.86 مترمربع استان اصفهان 1403/02/26 1403/02/23
7974895 مزایده زمین با کاربری تجاری به مساحت 23.7 مترمربع واقع در گذر استاد پرورش پلاک 47 استان اصفهان 1403/02/26 1403/02/23
7922707 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7922699 مزایده زمین کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7922696 مزایده زمین با کاربری : تجاری استان اصفهان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7922691 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7922689 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 23.7 مترمربع استان اصفهان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7922683 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری استان اصفهان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7922682 مزایده زمین با کاربری : تجاری استان اصفهان 1403/02/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6