کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
974451 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر استان همدان 1395/08/05 1395/08/15
965886 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی استان همدان 1395/07/13 1395/07/24
934269 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر استان همدان 1395/04/27 1395/05/06
911819 مزایده فروش اقلام مستعمل مازاد استان همدان 1395/03/09 رجوع به آگهی
901628 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی استان همدان 1395/02/18 1395/02/28
891318 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی استان همدان 1395/01/24 1395/02/04
884797 مزایده بهره برداری از 1 مکان تبلیغاتی استان همدان 1394/12/22 رجوع به آگهی
882352 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی استان همدان 1394/12/16 1394/12/26
858695 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی استان همدان 1394/10/23 1394/11/03
848172 مزایده واگذاری تبلیغات محیطی استان همدان 1394/09/26 رجوع به آگهی
846833 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی استان همدان 1394/09/24 1394/10/05
823949 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی استان همدان 1394/07/22 1394/08/03
821779 مزایده واگذاری بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی استان همدان 1394/07/16 1394/07/25
798565 مزایده بهره برداری از 20 مکان تبلیغاتی استان همدان 1394/05/17 رجوع به آگهی
794742 مزایده بهره برداری از تعدادی سازه های تبلیغاتی استان همدان 1394/05/07 1394/05/17
791841 مزایده فروش اتاق کمپرسی نیسان - لوازم برقی خارج از رده و... استان همدان 1394/04/31 رجوع به آگهی
778733 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی استان همدان 1394/04/02 1394/04/13
769355 مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز استان همدان 1394/03/17 رجوع به آگهی
766948 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی استان همدان 1394/03/11 1394/03/21
739547 مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی استان همدان 1394/01/15 1394/01/25
صفحه 1 از 5