کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8105855 مزایده اجاره 10 ردیف واحد تجاری شامل: - دو ردیف هر کدام به مساحت 23.70 مترمربع - 5 ردیف هر کدام به مساحت 24 مترمربع - به مساحت 23.70 مترمربع - به مساحت 23.40 مترمربع - به مساحت 26.85 مترمربع - به مس... استان هرمزگان 1403/03/26 1403/03/30
8075589 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/03/20 1403/03/30
8075526 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/03/20 1403/03/30
8075524 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری استان خراسان جنوبی 1403/03/20 1403/03/30
8075523 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/03/20 1403/03/30
8075519 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/03/20 1403/03/30
8075517 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/03/20 1403/03/30
8075516 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری استان خراسان جنوبی 1403/03/20 1403/03/30
8075515 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/03/20 1403/03/30
8075514 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/03/20 1403/03/30
8075513 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/03/20 1403/03/30
8073074 مزایده اجاره 10 ردیف واحد تجاری استان هرمزگان 1403/03/19 1403/03/30
7968892 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/02/25 1403/03/02
7968891 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/02/25 1403/03/02
7968887 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/02/25 1403/03/02
7968886 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/02/25 1403/03/02
7968885 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/02/25 1403/03/02
7968884 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/02/25 1403/03/02
7968883 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/02/25 1403/03/02
7968882 مزایده اجاره ده باب واحد تجاری حاشیه بلوار امام خمینی استان خراسان جنوبی 1403/02/25 1403/03/02
صفحه 1 از 11