مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 6000 لیتر پسماند مواد سوختی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6000 لیتر پسماند مواد سوختی 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از باجه بلیط فروشی آزاد 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از فروشگاه 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی سالن مسافری 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه ها 1401/02/06 1401/02/11
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه ها و - بهره برداری از فضای تبلیغاتی 1401/02/05 1400/12/11
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه های موجود: - بهره برداری از غرفه آشپزخانه و رستوران- بهره برداری از فضای تبلیغاتی سالن مسافری و ... 1400/12/05 1400/12/09
مزایده بهره برداری از غرفه آشپزخانه و رستوران ایستگاه راه آهن 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از نانوایی 1400/12/04 1400/12/19
مزایده واگذاری بهره برداری از باجه بلیط فروشی آزاد 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی سالن مسافری 1400/12/04 1400/12/19
مزایده بهره برداری از فروشگاه شهرک 1400/12/04 1400/12/19
مزایده بهره برداری از غرفه ها 1400/12/02 1400/12/09
مزایده فروش 1000 روغن کارکرده 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6000 لیتر پسماند مواد سوختی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسماند مواد سوختی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6000 لیتر پسماند مواد سوختنی 1400/07/01 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از غرفه تریا و تنقلات ایستگاه راه آهن 1400/06/22 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی سالن 1400/06/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5