کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8173505 مزایده 10 عنوان مزایده شامل : بهره برداری از فضای تبلیغاتی سالن مسافری استان هرمزگان 1403/04/12 1403/04/18
8170594 مزایده تجدید مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان استان کرمان 1403/04/11 1403/04/18
8170316 مزایده تجدید مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن استان کرمان 1403/04/11 1403/04/18
8170271 مزایده تجدید مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان: بهره برداری از فضای تبلیغاتی سالن مسافری ایستگاه سیرجان استان کرمان 1403/04/11 1403/04/18
8170269 مزایده تجدید مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان استان هرمزگان 1403/04/11 1403/04/18
8170264 مزایده تجدید مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان استان هرمزگان 1403/04/11 1403/04/18
8170259 مزایده تجدید مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان استان هرمزگان 1403/04/11 1403/04/18
8170255 مزایده تجدید مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان استان هرمزگان 1403/04/11 1403/04/18
8170253 مزایده تجدید مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان استان کرمان 1403/04/11 1403/04/18
8170248 مزایده تجدید مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان: بهره برداری از واحد بلیط فروشی سیرجان استان کرمان 1403/04/11 1403/04/18
8170242 مزایده تجدید مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان-مغازه استان کرمان 1403/04/11 1403/04/18
8166686 مزایده 10 عنوان مزایده شامل : املاک تجاری - بهره برداری از فضای تبلیغاتی سالن مسافری ایستگاه- بهره برداری از اتاق آب معدنی - مکان تریا و تنقلات ایستگاه و... استان هرمزگان 1403/04/11 1403/04/18
8165818 مزایده واگذاری 10 مکان تجاری موجود در ایستگاههای مسافری اداره کل راه آهن استان هرمزگان 1403/04/11 1403/04/18
7968972 مزایده بهره برداری از واحد بلیط فروشی استان هرمزگان 1403/02/25 1403/02/29
7967130 مزایده واگذاری اماکن موجود در ایستگاه های مسافری استان هرمزگان 1403/02/24 1403/02/29
7961496 مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان استان کرمان 1403/02/23 1403/02/29
7960712 مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان استان کرمان 1403/02/23 1403/02/29
7959656 مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان استان هرمزگان 1403/02/23 1403/02/29
7959655 مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان استان هرمزگان 1403/02/23 1403/02/29
7959652 مزایده بهره برداری از اماکن موجود در ایستگاههای اداره کل راه آهن هرمزگان استان هرمزگان 1403/02/23 1403/02/29
صفحه 1 از 9