کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7950219 مزایده فروش تعدادی از قطعات ملکی مسکونی و تجاری استان کرمان 1403/02/20 1403/02/30
7949833 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی استان کرمان 1403/02/20 1403/02/30
7949831 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/20 1403/02/30
7945098 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945055 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945054 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945040 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945038 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945037 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945035 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945024 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945022 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945018 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945016 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت-زمین مسکونی استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945015 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945009 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7945006 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت-زمین مسکونی استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7944992 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7944988 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی ( شهرک امام حسین - شهرک امام رضا (ع )- انتهای خیابان باهنر و دشت استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
7944987 مزایده 27 قطعه زمین تجاری و مسکونی استان کرمان 1403/02/19 1403/02/30
صفحه 1 از 3