کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5645250 مزایده فروش زمین استان اردبیل 1401/06/10 رجوع به آگهی
5565536 مزایده زمین استان اردبیل 1401/05/18 رجوع به آگهی
5565535 مزایده فروش زمین استان اردبیل 1401/05/18 رجوع به آگهی
5565534 مزایده زمین استان اردبیل 1401/05/18 رجوع به آگهی
5565532 مزایده زمین استان اردبیل 1401/05/18 رجوع به آگهی
5514448 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اردبیل 1401/05/03 رجوع به آگهی
5514443 مزایده نوع مال : زمین استان اردبیل 1401/05/03 رجوع به آگهی
5514435 مزایده فروش زمین استان اردبیل 1401/05/03 رجوع به آگهی
5514429 مزایده زمین استان اردبیل 1401/05/03 رجوع به آگهی
5497423 مزایده فروش زمین استان اردبیل 1401/04/28 رجوع به آگهی
5497421 مزایده فروش زمین استان اردبیل 1401/04/28 رجوع به آگهی
5497419 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اردبیل 1401/04/28 رجوع به آگهی
5497418 مزایده زمین کاربری مسکونی استان اردبیل 1401/04/28 رجوع به آگهی
5329616 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان اردبیل 1401/03/21 رجوع به آگهی
5329615 مزایده فروش زمین کاربری مسکونی استان اردبیل 1401/03/21 رجوع به آگهی
5329614 مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی استان اردبیل 1401/03/21 رجوع به آگهی
5329593 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان اردبیل 1401/03/21 رجوع به آگهی
5230530 مزایده زمین استان اردبیل 1401/02/31 رجوع به آگهی
5230443 مزایده زمین استان اردبیل 1401/02/31 رجوع به آگهی
5230441 مزایده زمین استان اردبیل 1401/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7