کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7836599 مزایده اجاره انبار استان مازندران 1403/01/27 1403/01/30
7835008 مزایده اجاره یک باب انبار به مساحت 670 متر مربع و ظرفیت 700 تن استان مازندران 1403/01/26 رجوع به آگهی
7834839 مزایده اجاره یک باب انبار به مساحت 670 مترمربع و ظرفیت انباری حدود 700 تن استان مازندران 1403/01/26 1403/01/30
7799665 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری شلتوک برنج رقم فجر و طارم به میزان 2963 کیلوگرم استان مازندران 1403/01/11 رجوع به آگهی
7744353 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری شلتوک برنج رقم فجر به میزان 2963 کیلوگرم استان مازندران 1402/12/13 رجوع به آگهی
7632129 مزایده فروش کود کشاورزی سوپرفسفات تریپل غیر استاندارد استان مازندران 1402/11/15 رجوع به آگهی
7406667 مزایده فروش شلتوک رقم شیرودی درجه 1 و شلتوک رقم تیسا درجه 1 استان مازندران 1402/09/14 1402/09/18
7406534 مزایده فروش شلتوک برنج درجه یک ارقام شیرودی و تیسا استان مازندران 1402/09/14 1402/09/18
7399932 مزایده فروش شلتوک برنج رقم شیرودی و رقم تیسا استان مازندران 1402/09/13 رجوع به آگهی
7300372 مزایده 5 عنوان شامل : باسکول ضدعفونی روبر المانی - ضدعفونی کننده بذر (مارپیچ - بالابر) ماشین بوجاری GS50 - دستگاه ضدعفونی (باسکول مکانیکی) استان مازندران 1402/08/22 رجوع به آگهی
7089717 مزایده فروش مقدار 35750 کیلوگرم شلتوک شیرودی و 875 کیلوکرم رقم تیسا استان مازندران 1402/07/05 1402/07/08
7073911 مزایده شلتوک درجه یک برنج استان مازندران 1402/07/03 رجوع به آگهی
6905462 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری شلتوک برنج درجه 2 و درجه 3 استان مازندران 1402/05/23 رجوع به آگهی
6868466 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری استان مازندران 1402/05/14 رجوع به آگهی
6828594 مزایده فروش مقدار 14600 کیلوگرم لپه و 2300 کیلو پوشال مواد حاصل از بوجاری بذور سویا استان مازندران 1402/05/01 1402/05/03
6825679 مزایده فروش مقدار 14600 کیلوگرم لپه و 2300 کیلو پوشال مواد حاصل از بوجاری بذور سویا استان مازندران 1402/05/01 1402/05/03
6626396 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری سویا شامل لپه حدود 14600 کیلوگرم و پوشال حدود 2300کیلوگرم استان مازندران 1402/03/16 1402/03/18
6621235 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری شلتوک برنج درجه 2 و درجه 3 استان مازندران 1402/03/13 رجوع به آگهی
6621231 مزایده مواد حاصل از بوجاری سویا شامل لپه به میزان 14600 کیلوگرم- مواد حاصل از بوجاری سویا شامل پوشال به میزان 2300کیلوگرم استان مازندران 1402/03/13 رجوع به آگهی
6426467 مزایده اجاره یک باب انبار استان مازندران 1402/01/20 1402/01/24
صفحه 1 از 6