مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری 6 محل بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 1401/02/28 1401/03/16
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی 1401/02/26 1401/03/04
مزایده اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 6عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر 1401/02/24 1401/03/04
مزایده واگذاری اجاره بهره برداری موقت از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی 1400/08/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو گروه پایه پرتابل -استرابوردها و بیلبوردهای تبلیغاتی 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو گروه پایه پرتابل، یک گروه استرابورد و یک گروه از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی 1400/06/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب بیلبورد تبلیغاتی 1400/06/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب استرابورد تبلیغاتی 1400/06/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی 1400/06/27 1400/07/10
مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب دستگاه تلویزیون شهری 1400/05/16 1400/06/01
مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی گروه ۲ 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پایه پرتابل و استرابوردهای تبلیغاتی 1400/05/10 1400/05/20
مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب استرابورد تبلیغاتی 1400/05/09 1400/05/20
مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب بیلبورد تبلیغاتی 1400/02/15 1400/02/27
مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب 2 دستگاه تلویزیون شهری 1400/01/21 1400/02/01
مزایده واگذاری 2 گروه از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/12/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب بیلبوردهای تبلیغاتی 1399/12/13 1399/12/24
مزایده واگذاری اجاره بهره برداری موقت از محل نصب بیلیبوردهای تبیلغاتی گروه 7 1399/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9