مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین 1399/06/18 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اطاق خودرو آذرخش آتش نشانی 1399/06/06 رجوع به آگهی
فروش یک واحد تجاری 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش سه واحد تجاری به شماره های 5 - 6- 7 از بلوک 11 1399/03/24 رجوع به آگهی
فروش یک واحد تجاری 1399/01/28 رجوع به آگهی
فروش پنج واحد تجاری از بلوک ده 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش پنج واحد تجاری از بلوک ده 1398/11/15 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اطاق خودرو آذرخش آتش نشانی 1398/05/19 رجوع به آگهی
فروش پنج واحد تجاری از بلوک ده - یک قطعه زمین به شماره دو از بلوک 67 به متراژ 148 مترمربع با کاربری... 1398/01/18 رجوع به آگهی
فروش پنج واحد تجاری 1397/12/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3