مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک مشاعی شش دانگ پلاک ثبتی به میزان هفت حبه و دو دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک ملک فوق یک قطعه زمین با عرصه به مساحت 510 متر مربع و ... 1400/05/06 1400/05/18
مزایده فروش 11 قطعه زمین تجاری و سواری سمند 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری 1400/04/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1