مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 رقبه املاک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده مقدار 25/25 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق ـ مساحت ششدانگ 312 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار دو سهم مشاع از سیزده سهم ششدانگ به مساحت 4650 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 80/27 مترمربع ملک یک باب آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم از یک مجتمع مسکونی تجاری 5 طبقه روی پیلوت و .... 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ ساختمان به مساحت 333.41 مترمربع اعیان زیرزمین تجاری به مساحت 136.7 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ دو مغازه به شماره 360 و 385 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری به مساحت 24/88 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی زمین مسکونی - فروش نقدی مغازه 1401/02/31 1401/03/09
مزایده فروش اپارتمان- واحد تجاری و خودرو 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر کاربری تجارت محله - تجاری - مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد تجاری 1401/02/31 1401/03/01
مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین و ماشین الات و خودرو 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 واحد تجاری 1401/02/31 1401/03/01
مزایده فروش یک واحد تجاری 1401/02/31 1401/03/01
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/31 1401/03/07
مزایده واگذاری دو واحد آپارتمان 1401/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1