مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود 1399/03/10 1399/03/20
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه واحد تجاری به مساحت 458/5 مترمربع به انضمام بالکن تجاری منضم قطعه... 1399/03/10 1399/03/20
فروش تعدادی از اموال و املاک مازاد و تملیکی خود 1399/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از رقبات موقوفه - مغازه تجاری (بدون سرقفلی) - یک واحد آپارتمان مسکونی- مغازه - باغ 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش تعداد هفت قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر - 11 مغازه تجاری و دو باب منزل سازمانی 1399/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به همراه انباری به متراژ 40 مترمربع 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش دو واحد تجاری به مساحت های 51 و 75 متری 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به صورت یک واحد مسکونی و سه واحد تجاری 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش تعداد 13 باب مغازه 1399/03/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1