مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک باب مغازه 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک واحد تجاری مساحت 28/85 مترمربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ دو باب مغازه به مساحت 105/84 متر 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ پلاک ثبتی 2785 فرعی از 12 اصلی بصورت کاربری انباری تجاری به مساحت 24 متر مربع و ارتفاع... 1398/07/01 1398/07/24
فروش 25/ 2دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 15962/ 4731 سرقفلی مغازه 1398/06/30 1398/07/22
مغازه دارای مساحت حدود 7/5متر مربع در طبقه همکف و سقف آن بصورت یک طاق به ارتفاع 2/5 متر دارای پستو ب... 1398/07/01 1398/07/23
فروش ملک عرصه. 450مترمربع.قیمت هرمترمربع قطعه 8تفکیکی ملک تجاری 1398/07/01 1398/07/13
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 75 مترمربع ـ ساختمان 2.5 طبقه با قدمت بیش از 40 سا... 1398/07/01 1398/08/01
6دانگ پلاک ثبتی 10فرعی از 4965اصلی بخش یک یک باب دفتر وکالت در طبقه سوم از مجتمع سه طبقه 6واحدی با... 1398/07/01 1398/08/01
فروش تمامت 500 سهم  مشاع از 4460600 سهم از پلاک 6 فرعی از 87 اصلی 1398/07/01 1398/07/28
صفحه 1 از 6