مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرقفلی دو باب واحد تجاری و تملک اعیان یک باب واحد اداری در پروژه در حال احداث 1399/11/06 رجوع به آگهی
فروش نه باب مغازه مجتمع تجاری - تفریحی شهرداری 1399/11/06 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه 1399/11/06 رجوع به آگهی
فروش مغازه با کاربری تجاری 1399/11/06 رجوع به آگهی
مشخصات مال مورد مزایده:دودانگ مشاع از سرقفلی یک باب مغازه - ملک مورد نظر به صورت یک باب مغازه سرقفلی... 1399/11/06 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/11/06 رجوع به آگهی
ملک تجاری ومسکونی به شماره پلاک 828 فرعی از 69 اصلی 19/80 متر مربع تجاری و163 متر مربع مسکونی 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ یک باب مغازه تجاری به متراژ 21.15 متر مربع 1399/10/25 رجوع به آگهی
دو دانگ مشاع از سرقفلی یکباب مغازه واقع در پایانه باربری مساحت 41 متر مربع 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی ویلایی/ تجاری به شماره پلاک ثبتی 7610 فرعی از 9 اصلی 1399/11/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2