کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734208 مزایده اجاره فضاهای مازاد بر نیاز آموزشی و تجاری استان البرز 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734143 مزایده اجاره مدرسه استان کرمان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734137 مزایده اجاره سالن ورزشی استان خوزستان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734129 مزایده اجاره ملک با کاربری اداری - آموزشی استان البرز 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733962 مزایده سالن ورزشی بانوان استان مرکزی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733961 مزایده سالن استان مرکزی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733960 مزایده سالن ورزشی استان مرکزی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733957 مزایده سالن ورزشی استان مرکزی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733955 مزایده سالن ورزشی استان مرکزی 1402/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1