مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اراضی مزروعی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین به مساحت 614 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی و زراعی متعلق به خود 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش نه قطعه زمین 1400/05/02 1400/05/06
مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 150 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده ملک به مساحت حدود1000مترمربع دارای یک باب عمارت مسکونی به مساحت حدود 138 مترمربع با کاربری مسکونی ویک واحد دامداری نسبتاً قدیمی به مساحت حدود 90 مترمربع 1400/04/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1