مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دو قطعه باغ 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت باغ 1401/02/28 1401/03/22
مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین آبیزار 1401/02/28 1401/03/23
مزایده ده/10 من مشاع دیم برابر ده سهم از دوازده سهم آبی و چهل وسه من دیم ارازی مزروعی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین زرای در قسمت شمالی اراضی دو قسمت با مساحت های تقریبی 1000 و 400 مترمربع با بلوک سیمان حصارکشی با کاربری زراعی اراضی و .... 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد تجاری 1401/02/28 1401/03/23
مزایده قطعه زمین آبی ، مشهور به زمین یونجالار به مساحت  6880 متر مربع -قطعه زمین آبی مشهور به زمین قشلاق یری  به مساحت 1154 متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه باغ اناری با سند عادی با کاربری کشاورزی - :قطعه اول :به مساحت880متر دارای 23دقیقه آب از قنات - قطعه دوم:به مساحت 1800مترمربع 1401/02/28 1401/03/16
مزایده فروش یک قطعه زمین بصورت زمین زراعی دیم 1401/02/28 1401/03/21
مزایده فروش یک قطعه باغ انگور 1401/02/28 1401/03/22
مزایده فروش 2 قطعه باغ 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری زراعی به مساحت 200 متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش پس چرای مزارع 1401/02/28 1401/03/08
مزایده فروش یک قطعه باغ مرکبات به متراژ حدودا 1800 مترمربع قطعه زمین تعرفه شده مشاع درمنطقه معروف به خریم درطبیعت بصورت باغ مرکبات بادرختانی (پراکنده) وباکلاس سنی حدود 5تا10ساله به مساحت کل 1800مترمر... 1401/02/28 1401/03/23
مزایده فروش املاک 1401/02/28 1401/03/04
مزایده فروش املاک 1401/02/28 1401/03/04
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 1759/02 متر مربع با کاربری دامداری 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ قطعه زمین به مساحت 550متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با بنای احداثی نوع ملک طلق به مساحت 1007.38متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 5707 مترمربع - زمین به مساحت 3108 مترمربع 1401/02/28 1401/03/25
صفحه 1 از 2