کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100868 مزایده یک باب منزل مسکونی - یک قطعه باغ گردو - اراضی کشاورزی استان همدان 1403/03/24 1403/04/17
8100867 مزایده فروش زمین تحت کشت زراعت گندم استان گلستان 1403/03/24 1403/04/10
8100845 مزایده فروش زمین مزروعی بدون حصار به مساحت 1125 مترمربع استان یزد 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100838 مزایده قطعه زمین شالیزار استان گیلان 1403/03/24 1403/04/07
8100833 مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی استان مازندران 1403/03/24 1403/04/19
8100830 مزایده فروش ششدانگ پلاک بصورت زراعی استان زنجان 1403/03/24 1403/04/10
8100828 مزایده تعدادی ملک زمین استان گلستان 1403/03/24 1403/04/20
8100787 مزایده زمین کشاورزی - زمین زراعی استان آذربایجان شرقی 1403/03/24 1403/04/10
8100786 مزایده فروش زمین بصورت دیم و تحت کشت گندم - زمین تحت کشت باقلا - یک واحد دامداری غیر فعال - منزل مسکونی استان گلستان 1403/03/24 1403/04/13
8100783 مزایده فروش تعداد 33 قطعه زمین دیم و آبی و باغ جمعا به مساحت( 201313 متر مربع ) شامل 15 قطعه زمین آبی و باغ به مساحت (63580 مترمربع) استان کرمانشاه 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100779 مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی استان گلستان 1403/03/24 1403/04/17
8100776 مزایده تعدادی قطعه ملک باغ استان یزد 1403/03/24 1403/04/16
8100743 مزایده فروش 18 ردیف ملک شامل: 1- ساختمان با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 291.50 مترمربع و اعیانی به مساحت 358 مترمربع 2- زمین با کاربری حریم قانونی شهر به مساحت عرصه 9811.8 مترمربع 3- زمین با کاربری م... استان خراسان جنوبی 1403/03/24 1403/03/27
8100704 مزایده فروش ملک با عرصه به مساحت 230 مترمربع دارای یک ساختمان مسکونی بصورت دوبلکس (دو سقف) به زیربنای کل 217 مترمربع کاربری ملک نیز زراعی است استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100676 مزایده فروش اراضی دیم در بیست و نه قطعه و مساحت کل معادل 453.860 مترمربع استان همدان 1403/03/24 1403/04/20
8100586 مزایده فروش زمین دارای کاربری زراعی خشکه زاری استان مازندران 1403/03/24 1403/04/04
8100575 مزایده فروش زمینی زراعی به مساحت 200 مترمربع استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100458 مزایده فروش ملک زمین های مزروعی  و همچنین  یکباب منزل مسکونی  - قطعه زمین  آبی مساحت 2440 مترمربع- قطعه زمین  دیم مساحت 10000 مترمربع- قطعه زمین مسکونی  مساحت 950 مترمربع- ساختمان مسکونی  دوطبقه  به... استان اردبیل 1403/03/24 1403/04/16
8100436 مزایده فروش 3 قطعه زمین زراعی شامل : 1- یک قطعه باغ چای بایر و رها شده به مساحت 787 مترمربع 2- یک قطعه باغ چای بایر و رها شده در عالم طبیعت به مساحت تقریبی 1400 مترمربع 3- یک قطعه شالیزار دایر به مس... استان گیلان 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100435 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان مسکونی به مساحت 498.20 مترمربع و یک دستگاه ساختمان دامداری و انبار علوفه استان گلستان 1403/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3