کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734372 مزایده 2/24 سیرمشاع از 240 سیر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی - بیشه زار به مساحت 6350 مترمربع استان مازندران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734142 مزایده اجاره 9 هکتار اراضی کشاورزی استان آذربایجان غربی 1402/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1