مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال آپارتمان مسکونی - زمین تجاری - ساختمان - زمین کاملا محصور .گاوداری و...اموال منقول... 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش ملک 1401/02/31 1401/03/17
مزایده فروش ملک با کاربری مزروعی مستحدثات واقع در آن و فعالیت جهت تولید کود شیمیایی و همچنین ایجاد فضاهای کارگاهی در همسایگی و مجاورت عرصه موردنظر در موقعیت کاربری کارگاهی و صنعتی 1401/02/31 1401/03/21
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین شالیزار 1401/02/31 1401/03/17
مزایده فروش سه قطعه باغ و سهم اب 1401/02/31 1401/03/08
مزایده فروش یک واحد گلخانه 1401/02/31 1401/03/18
مزایده چند قطعه زمین آبی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده مقدار دو قطعه زمین 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه باغ فاقد مساحت 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده 7 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری شالیزاری  به مساحت 12470 متر مربع 1401/02/31 1401/03/22
مزایده فروش زمین دیمی 1401/02/31 1401/03/23
مزایده فروش یک واحد مرغداری 1401/02/31 1401/03/22
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 5100 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 6649/27 مترمربع بصورت شالیزار - قطعه زمینی به مساحت 12543/94 مترمربع بصورت شالیزار و ... 1401/02/31 1401/03/16
مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 40000 متر مربع دارای مستحدثاتی شامل : سوله اصلی تولید قارچ با زیر بنای حدود 2010 متر مربع، ساختمان انبار و سرویس بهداشتی به ترتیب به مساحت حدود 36 و 3 متر مرب... 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه باغ به میزان 6 سهم از کل 6 سهم به پلاک ثبتی شماره 5263 فرعی از 214 اصلی بخش 5 به مساحت 122804 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده همجوار چاه به مساحت 26773 مترمربع با کاربری آبی و .... 1401/02/31 1401/03/23
مزایده میزان دو سهم مشاع از هفده سهم ششدانگ یک قطعه باغ 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی، یک دستگاه خشک کن محصولات غذایی گازسوز و تعدادی لوله و بست داربست 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9955 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3