مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش کارگاه کاربری صنعتی مساحت عرصه 6000 اعیان 1100 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
یک باب خانه سقف چوبی به مساحت 66/64 مترمربع 6 مترمربع انباری به مساحت کل 137 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
ابطال مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین و یک واحد انبار 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری قطعی ۷ باب غرفه تجاری (کاربری فعلی انبار) - ۵ باب غرفه تجاری و یک باب غرفه خدماتی 1398/12/07 1398/12/14
فروش املاک مازاد 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان و ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات محل کارخانه شرکت ورشکسته موصوف 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان و ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات محل کارخانه 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک با کاربری فضای سبز به مساحت 2490/92 مترمربع اعیان همکف اداری 880/92 مترمربع و محوطه... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش سهام 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1398/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3