مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک ملک با عرصه و اعیان - ششدانگ یک زمین با بنای احداثی و عرصه و اعیان محصور به متراژ 21346/3 مترمربع 1401/02/31 1401/03/07
مزایده فروش املاک 1401/02/31 1401/03/12
مزایده فروش ملک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 رقبه املاک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده مقدار 25/25 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق ـ مساحت ششدانگ 312 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین های با کاربرهای مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، خدمات عمومی، تاسیسات شهری، ذخیره شهری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 177/29 م م 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیانی زمین به مساحت ششدانگ 42389 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین به متراژ 331.5 مترمربع - زمین به متراژ 23891.8 مترمربع و .... 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1401/02/31 1401/03/01
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/02/31 1401/03/10
مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بطول 20.30 متر به ممر به عرض 4 متر غربا 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه به مساحت 200/09 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه (شماره 11) زمین 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1401/02/31 1401/03/03
مزایده فروش دو قطعه زمین 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/31 1401/03/07
صفحه 1 از 1