مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اسید چرب اسکرابر 1401/02/28 1401/02/31
مزایده توقیف دوعدد ظرف بیست لیتری پلمپ شده (کود نانو محلول آهن)که قیمت هر یک از ظروف بیست لیتری 1401/02/28 1401/03/17
مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی تولیدی و غیر تولیدی 1401/02/28 1401/03/07
مزایده انجام خدمات فروش اسلج (پسماند نفتی) و مواد زائد تولیدی ناشی از عملیات استخراج ، انتقال و تولید نفت و گاز 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول CFO 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش روغن کارکرده 1401/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1