مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
جدول گذاری 1398/11/02 1398/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک هزاردر و احداث پارک کارکنان - اندیشه 1398/11/02 1398/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار خیابان گلشن و تکمیل پل 1398/11/02 1398/11/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید یکصد و سی هزار مترمربع ایزوگام 1398/11/02 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط کشی ترافیکی معابر 1398/11/02 1398/11/07
احداث پروژه مشارکتی مسکونی- تجاری 240 واحدی 1398/11/02 1398/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بند انحرافی سنگ و سیمانی - کانال انتقال و حوضچه تغذیه مصنوعی تنگ سپو 1398/11/02 1398/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی خسارت ناشی از سیل به کانالهای آببر 1398/11/02 1398/11/08
بازسازی خسارت ناشی از سیل به کانالهای آببر 1398/11/02 1398/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی خسارت ناشی از سیل به جاده های بین مزارع شهرستان دورود شامل ( برزان... 1398/11/02 1398/11/08
صفحه 53 از 116994