مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری: - قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی املاک، گ... 1397/12/27 1397/12/28
واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی املاک، گزار... 1397/12/26 1397/12/28
عملیات آبخیزداری 1397/12/23 1397/12/28
تکمیل شبکه اصلی و فرعی تحت فشار 1397/12/23 1397/12/28
عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب روستاها 1397/12/25 1397/12/28
واگذاری خط انتقال اصلی فاضلاب به روش لوله رانی 1397/12/25 1397/12/28
احداث و تکمیل کانالهای دفع آبهای سطحی 1397/12/23 1397/12/28
عملیات اجرایی احداث آبگیر شناور طرح آبرسانی به روستاها 1397/12/23 1397/12/28
واگذاری عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب مجتمع 1397/12/23 1397/12/28
عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب روستا 1397/12/23 1397/12/28
صفحه 1 از 2271