مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی 1399/09/09 1399/09/10
انجام کلیه اقدامات مربوط به عملیات انتقال و امحاء/ بازیافت پسماندهای ویژه لجن رنگ و فسفاته 1399/09/12 1399/09/13
واگذاری امور مراقبت از انبار نفت 1399/09/12 1399/09/13
واگذاری امور خدماتی شرکت(47نفر نیروی خدماتی) - واگذاری مدیریت و انجام امور مربوط به خدمات عمومی 1399/09/12 1399/09/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض به تعداد 2400000 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورمراقبت ازانبارنفت جدیدمنطقه ارومیه 1399/09/11 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات دفتری، انبارداری و آبدارخانه 1399/09/11 1399/09/13
واگذاری انجام خدمات دفتری، انبار داری و آبدارخانه 1399/09/11 1399/09/13
انجام کلیه خدمات شماره برداری کنتور برق مشترکین آمپری و وصول مطالبات مشترکین در محدوده ها 1399/09/11 1399/09/12
اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت 1399/09/11 1399/09/13
صفحه 1 از 13847