مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر و نگهداری و نظارت کارگاهی مشاور بهره برداری و تعمیر 70 دستگاه تابلو برق و.... 1398/09/10 1398/09/16
نظارت کارگاهی بهره برداری 1398/09/07 1398/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان الیگودرز 1398/09/06 1398/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری 1398/09/06 1398/09/16
جهت لیست کوتاه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران 1398/09/06 1398/09/16
پروژه های آبرسانی، برق رسانی، فاضلاب، حفر چاه عمیق و دستی، تعمیر و توسعه 1398/09/06 1398/09/16
تعمیر و نگهداری - آبرسانی سیار خدمات مشترکین - نمونه برداری - تعمیر 70 دستگاه تابلو برق نظارت کارگا... 1398/09/06 1398/09/16
تعمیر و نگهداری - نمونه برداری آزمایشگاهی - حفر چاه آهکی و عمیق 1398/08/14 1398/08/19
تعمیر و نگهداری 1398/08/13 1398/08/19
اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری - نمونه برداری آزمایشگاهی - حفر چاه آهکی و عمیق 1398/08/12 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 33