مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مرمت آسفالت و ترمیم بتن ریزی و خط کشی خیابان های انبار 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات ساختمان ها ، تاسیسات و محوطه مرکز سوختگیری هواپیمایی 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات ساختمان ها ، تاسیسات و محوطه مرکز سوختگیری 1400/07/03 1400/07/06
مناقصه واگذاری تعمیرات ساختمان ها، تاسیسات و محوطه مرکز سوختگیری هواپیمایی 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیرات ساختمان ها، تاسیسات و محوطه مرکز سوختگیری هواپیمایی 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت 1400/06/27 1400/07/18
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه واگذاری عملیات امور جاری انبار 1400/06/26 1400/06/28
مناقصه واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات امور جاری جایگاه گاز مایع 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات امور جاری جایگاه گاز مایع 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات امور جاری جایگاه گاز مایع 1400/05/17 1400/05/20
مناقصه واگذاری تعمیرات ساختمان ها، تاسیسات و محوطه مرکز سوختگیری هواپیمایی 1400/05/16 1400/05/30
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری خدمات خودروهای استیجاری منطقه 1400/05/16 1400/05/19
مناقصه واگذاری عملیات امور جاری جایگاه 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات خودروهای استیجاری منطقه 1400/05/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32