مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات نگهبانی در ساختمان های شرکت 1398/11/16 رجوع به آگهی
خدمات نگهبانی در ساختمان های شرکت 1398/11/14 رجوع به آگهی
تامین خدمات خودرویی با راننده نقلیه سبک 1398/09/19 رجوع به آگهی
تامین خدمات خودرویی با راننده نقلیه سبک 1398/09/18 رجوع به آگهی
خدمات نگهبانی جهت تامین امنیت 1398/09/17 رجوع به آگهی
خدمات نگهبانی جهت تامین امنیت در مناطق توسعه میادین نفتی 1398/09/16 رجوع به آگهی
خدمات خودرویی 1398/08/12 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی 1398/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نگهبانی در طرح توسعه میدان نفتی 1398/07/29 رجوع به آگهی
خدمات نگهبانی جهت تامین امنیت در مناطق توسعه میادین نفتی 1398/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 48