کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7279472 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای 63 ، 90 ، 125 و 160 میلیمتری استان بوشهر 1402/08/16 1402/09/11
7273432 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای 63 ، 90 ، 125 و 160 میلیمتری استان بوشهر 1402/08/15 1402/08/21
7272585 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای 63 ، 90 ، 125 و 160 میلیمتری استان بوشهر 1402/08/15 1402/08/28
7249033 مناقصه خدمات حمل و نقل شرکت استان بوشهر 1402/08/08 1402/08/13
7244036 مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت استان بوشهر 1402/08/07 رجوع به آگهی
7243561 مناقصه خدمات حمل و نقل استان بوشهر 1402/08/07 1402/08/13
7243436 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات حمل و نقل شرکت گاز استان بوشهر استان بوشهر 1402/08/07 1402/08/13
7157720 مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز استان بوشهر 1402/07/15 رجوع به آگهی
7117140 مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز ناحیه استان بوشهر 1402/07/10 1402/07/19
7116848 مناقصه احداث ساختمان پست استان بوشهر 1402/07/10 رجوع به آگهی
7070902 مناقصه خدمات پشتیبانی و عمومی استان بوشهر 1402/07/03 1402/07/03
7055327 مناقصه خدمات پشتیبانی و عمومی شرکت استان بوشهر 1402/06/27 1402/07/03
7055023 مناقصه خدمات پشتیبانی و عمومی شرکت گاز استان استان بوشهر 1402/06/27 رجوع به آگهی
7052950 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات پشتیبانی و عمومی استان بوشهر 1402/06/27 1402/07/03
7031117 مناقصه توسعه شبکه گازرسانی به متراژ تقریبی 26 کیلومتر به همراه نصب 950 فقره انشعاب پلی اتیلن استان بوشهر 1402/06/19 1402/06/26
7030442 مناقصه توسعه شبکه گازرسانی استان بوشهر 1402/06/19 1402/06/26
7026451 مناقصه توسعه شبکه گازرسانی شهرستان به متراژ تقریبی 26 کیلومتر به همراه نصب 950 فقره انشعاب پلی اتیلن استان بوشهر 1402/06/18 1402/06/26
7025609 مناقصه توسعه شبکه گازرسانی شهرستان ها به همراه نصب 120 فقره انشعاب پلی اتیلن استان بوشهر 1402/06/18 1402/06/26
7025138 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی توسعه شبکه گازرسانی استان بوشهر 1402/06/18 1402/06/26
7025137 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی توسعه شبکه گازرسانی استان بوشهر 1402/06/18 1402/06/26
صفحه 1 از 64