کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7985682 مناقصه خرید و تعویض کلیدهای هوایی پست برق استان فارس 1403/02/29 رجوع به آگهی
7980513 مناقصه باز طراحی شبکه آب توزیع آب آشامیدنی استان فارس 1403/02/27 رجوع به آگهی
7971795 مناقصه DESULPHURIZATION CATALYST FOR HYDROGN PLANT استان فارس 1403/02/25 رجوع به آگهی
7970787 مناقصه خرید 10/000 لیتر DESULPHURIZATION CATALYST استان فارس 1403/02/25 رجوع به آگهی
7950107 مناقصه واگذاری باز طراحی شبکه آب توزیع آب آشامیدنی استان فارس 1403/02/20 رجوع به آگهی
7930749 مناقصه خرید 10/000 لیتر DESULPHURIZATION CATALYST استان فارس 1403/02/18 رجوع به آگهی
7926013 مناقصه طراحی و اجرای عایق حرارتی سقف کوره 701 - FH واحد هیدروژن با استفاده از Block-Z از جنس Ceramic Blanket استان فارس 1403/02/17 رجوع به آگهی
7904552 مناقصه طراحی و اجرای عایق حرارتی سقف کوره 701 - FH واحد هیدروژن با استفاده از Block-Z از جنس Ceramic Blanket استان فارس 1403/02/10 رجوع به آگهی
7904108 مناقصه طراحی و اجرای عایق حرارتی سقف کوره 701 - FH استان فارس 1403/02/10 رجوع به آگهی
7892412 مناقصه خرید قطعات یدکی توربین Dresser-rand استان فارس 1403/02/08 رجوع به آگهی
7892395 مناقصه خرید قطعات یدکی توربین بخار استان فارس 1403/02/08 رجوع به آگهی
7880712 مناقصه خرید طراحی، تهیه و نصب MV SWITCH GEAR 6KV استان فارس 1403/02/04 رجوع به آگهی
7879900 مناقصه خرید 10.000 لیتر SETEAM REFORMING CATALYST استان فارس 1403/02/04 رجوع به آگهی
7879899 مناقصه خرید 500-3D SCANNER SOLUTIONIX استان فارس 1403/02/04 رجوع به آگهی
7879578 مناقصه خرید 22 یک دستگاه تنفسی با سیلندر 6/8 لیتر کامپوزیتی استان فارس 1403/02/04 رجوع به آگهی
7862505 مناقصه خرید قطعات یدکی توربین Dresser-rand استان فارس 1403/01/30 رجوع به آگهی
7862430 مناقصه خرید قطعات یدکی توربین بخار استان فارس 1403/01/30 رجوع به آگهی
7855258 مناقصه طراحی، تهیه و نصب MV SWITCHGEAR 6KV 2 استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7855248 مناقصه خرید 500-3D SCANNER SOLUTIONIX استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854214 مناقصه خرید 10/000 لیتر کاتالیست کوره ریفرمینگ با بخار آب - واحد تولید هیدروژن استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 82