کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7049881 مناقصه خرید یوتیوب استان فارس 1402/06/26 رجوع به آگهی
7049863 مناقصه خرید دو دستگاه (129-LUBE CUT,OIL PUMP (FP استان فارس 1402/06/26 رجوع به آگهی
7049826 مناقصه خرید 26832 لیتر روغن توربین 46.Iso Gr استان فارس 1402/06/26 رجوع به آگهی
7040189 مناقصه خرید 1002 متر LINE PIPE استان فارس 1402/06/21 رجوع به آگهی
7040176 مناقصه خرید دو قلم TRANSMITER ASSY استان فارس 1402/06/21 رجوع به آگهی
7035988 مناقصه خرید BALL VALVE استان فارس 1402/06/20 رجوع به آگهی
7035983 مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته اتوماتیک استان فارس 1402/06/20 رجوع به آگهی
7035957 مناقصه خرید دستگاه سنگین تراش معمولی استان فارس 1402/06/20 رجوع به آگهی
7035946 مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری سولفور و نیتروژن استان فارس 1402/06/20 رجوع به آگهی
7025993 مناقصه خرید دو دستگاه (129-LUBE CUT,OIL PUMP (FP استان فارس 1402/06/18 رجوع به آگهی
7025971 مناقصه خرید یوتیوب استان فارس 1402/06/18 رجوع به آگهی
7025957 مناقصه خرید 26832 لیتر روغن توربین 46.Iso Gr استان فارس 1402/06/18 رجوع به آگهی
7010224 مناقصه خرید یک قلم LINE PIPE استان فارس 1402/06/14 رجوع به آگهی
6997546 مناقصه خرید دو قلم TRANSMITER ASSY استان فارس 1402/06/14 رجوع به آگهی
6997544 مناقصه خرید 1002 متر LINE PIPE استان فارس 1402/06/14 رجوع به آگهی
6993482 مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری سولفور و نیتروژن استان فارس 1402/06/13 رجوع به آگهی
6993449 مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته اتوماتیک استان فارس 1402/06/13 رجوع به آگهی
6993350 مناقصه خرید دستگاه سنگین تراش معمولی استان فارس 1402/06/13 رجوع به آگهی
6993308 مناقصه خرید BALL VALVE استان فارس 1402/06/13 رجوع به آگهی
6977907 مناقصه خرید 15 عدد کپسول 700 کیلوگرمی گاز ازت با فشار 160 کیلوگرم استان فارس 1402/06/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 75