کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7361119 مناقصه 18 ردیف مناقصه شامل اجرای بسته تجمیعی تملک روستائی - اجرای بسته به صورت کلید در دست - مناقصه کلید در دست کنترل پذیری مشترکین دیماندی ولتاژ اولیه - اجرای بسته سیم به کابل منطقه 1(25کیلومتری) استان قم 1402/09/01 1402/09/04
7349598 مناقصه اجرای پروژه کنترل پذیری مشترکین دیماندی ولتاژ اولیه استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349539 مناقصه فعالیت های کلید دردست بسته سیم به کابل منطقه استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349536 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید دردست بسته سیم به کابل منطقه 1(25 کیلومتری) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349535 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید دردست بسته سیم به کابل منطقه 3(25 کیلومتری) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349533 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید دردست بسته سیم به کابل منطقه 4(25 کیلومتری) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349530 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید دردست بسته سیم به کابل منطقه 1(50 کیلومتری) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349526 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید دردست بسته سیم به کابل منطقه 2(59 کیلومتری) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349523 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید دردست بسته سیم به کابل منطقه 4(50 کیلومتری) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349519 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست بسته شماره (05-02-82) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349517 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست بسته اعتباری منطقه 2 استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349493 مناقصه فعالیت های کلید در دست بسته شماره (08-02-82) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349492 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست بسته تجمیعی طرح تملک روستائی (09-02-81 , 04-02-83) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349490 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست بسته شماره (07-02-82) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349488 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست بسته شماره (09-02-82) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349487 مناقصه فعالیت های کلید در دست بسته شماره(10-02-83) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349484 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست بسته شماره(03-02-83) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349483 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست بسته شماره(12-02-83) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7349482 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست بسته شماره(14-02-83) استان قم 1402/08/28 1402/09/04
7348347 مناقصه 18 ردیف مناقصه شامل : اجرای بسته تجمیعی تملک روستائی - اجرای بسته سیم به کابل استان قم 1402/08/28 1402/09/04
صفحه 1 از 44