مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات پخت، حمل و قیرپاشی، اجرا با دستگاه فینیشر و پخش دستی آسفالت 1400/11/01 1400/11/10
مناقصه پخت، حمل ، قیرپاشی، اجرا آسفالت معابر 1400/10/30 1400/11/10
مناقصه بهره برداری از رستوران سنتی 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه واگذاری بهره برداری از رستوران 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه واگذاری اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG شهر برای مدت یک سال 1400/09/09 1400/09/09
مناقصه واگذاری اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG 1400/08/30 1400/09/09
مناقصه اجاره و بهره برداری از جایگاه 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات خرید، پخت، حمل، قیرو قیرپاشی، اجرا با دستگاه فینیشروپخش دستی آسفالت 1400/04/26 1400/05/02
مناقصه خرید،پخت،حمل ،قیر وقیرپاشی،اجرا آسفالت معابر 1400/04/26 1400/05/02
مناقصه اجرای عملیات اصلاح واحداث پیاده رو و جداول 1400/04/24 1400/04/23
مناقصه عملیات اصلاح واحداث پیاده رو 1400/04/16 1400/04/23
مناقصه اجرای عملیات اصلاح و احداث پیاده رو و جداول 1400/04/16 1400/04/17
مناقصه خرید قیر 1400/04/09 1400/04/10
مناقصه اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG 1400/04/09 1400/04/14
مناقصه اجرای عملیات اصلاح و احداث پیاده رو و جداول 1400/04/09 1400/04/05
مناقصه اجرای عملیات اصلاح و احداث پیاده رو و جداول 1400/04/08 1400/04/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات اصلاح واحداث پیاده رو وجداول منطقه فظیلت 1400/04/07 1400/04/17
مناقصه اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG 1400/04/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر 1400/04/01 1400/04/10
مناقصه اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG 1400/04/01 1400/04/14
صفحه 1 از 21