مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش واحد تجاری و 2 پلاک کارگاهی خود 1400/05/05 1400/05/05
مزایده فروش املاک بصورت مزایده - نوع ملک ساختمان و زمین - کاربری مسکونی 1400/05/03 1400/05/05
مزایده توقیف ملک تجاری به متراژ 24/99 متر مربع ( ملک در طبقه سوم –پوشش کف و دیوارها سرامیک درب ورودی شیشه سکوریت و ... 1400/04/28 1400/05/06
مزایده فروش ملک ششدانگ مشاع از یک باب نانوایی به صورت یک واحد نانوایی بربری به مساحت 73 مترمربع 1400/04/27 1400/05/06
مزایده فروش املاک مازاد - ملک سرقفلی کاربری بانک اعیان 158.75 مترمربع 1400/04/28 1400/05/03
مزایده تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و... 1400/04/28 1400/05/05
مزایده فروش املاک 1400/04/26 1400/05/02
مزایده فروش تعدادی از املاک خود، با کاربری تجاری ، مسکونی و تجاری اداری 1400/04/22 1400/04/29
مزایده فروش سرقفلی تعداد محدودی از واحدها 1400/04/26 1400/05/03
مزایده فروش تعداد املاک با کاربری مسکونی/ تجاری/اداری 1400/04/26 1400/05/02
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/04/26 1400/05/05
مزایده فروش یک واحد تجاری و واگذاری 3 غرفه به صورت سرقفلی 1400/04/26 1400/05/05
مزایده فروش املاک با کاربری صنایع ـ کاربری تجاری 1400/04/24 1400/04/26
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/23 1400/05/06
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد 1400/04/24 1400/05/02
مزایده واگذاری سالن سرپوشیده - یک باب مغازه - فروش یک عدد تانکر آب فلزی 20000 لیتری و ... 1400/04/17 1400/04/30
مزایده واگذاری املاک و اموال مازاد 1400/04/24 1400/05/04
مزایده یک دستگاه واحد تجاری خدماتی (به صورت زیر زمین یک واحد خدماتی ، همکف و نیم طبقه یک واحد تجاری و طبقه اول یک واحد خدماتی) بصورت یکجا 1400/04/23 1400/05/02
مزایده فروش ملک یک قطعه زمین مشاع از پلاک 714 فرعی از 169 اصلی به مساحت 70000/سهم مشاع از 1/965/700 متر مربع 1400/04/21 1400/05/03
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 37760 متر مربع بشماره پلاک ثبتی 11 فرعی ( یازده فرعی ) از 191- اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلیعرصه به شرح کروکی و مساحت آن برابر 3776... 1400/04/22 1400/05/04
صفحه 1 از 762