مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک قطعه (قطعه شماره 16) زمین ملکی شهرداری و دو باب مغازه (قطعات شماره 10 و 50) 1398/06/20 1398/06/28
فروش چند قطعه زمین با کاربریهای مختلف-فروش 5 باب مغازه 1398/06/17 1398/06/31
فروش مغازه ها 1398/06/16 1398/06/28
فروش ملک به مساحت 306/30متر مربع دارای ساختمان 4 طبقه و دارای یک باب مغازه دو دهنه تجاری و قیمت کارش... 1398/06/16 1398/06/30
فروش ملک به مساحت 306/30متر مربع دارای ساختمان 4 طبقه و دارای یک باب مغازه دو دهنه تجاری و قیمت کارش... 1398/06/16 1398/06/30
فروش یک دهنه مغازه دارای عرصه به مساحت تقریبا103/5مترمربع واعیانی بصورت مصالح بنایی با سقف تیرآهنی 1398/06/13 1398/06/30
فروش سرقفلی یک باب مغازه دارای مساحت حدود 7/5متر مربع 1398/06/13 1398/06/27
فروش املاک شامل شماره قطعه 9 مساحت 28 مترمربع کاربری شش دانگ جای مغازه - شماره قطعه 8 مساحت 202 مترم... 1398/06/13 1398/06/25
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز-1. آپارتمان تجاری - عرصه قدرالسهم اعیان 126/7 مترمربع- 2.... 1398/06/13 1398/06/26
واگذاری سرقفلی یکباب مغازه تجاری به مساحت حدودی 24 مترمربع 1398/06/13 1398/06/24
صفحه 1 از 328