مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/03/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/03/05 رجوع به آگهی
مزایده تعداد ۱۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحتهای ۱۹۵/۴۸ و ۲۰۰ مترمربع- وضعیت مسکونی- 1400/02/18 رجوع به آگهی
مزایده تعداد ۱۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحتهای ۱۹۵/۴۸ و ۲۰۰ مترمربع- وضعیت مسکونی- 1400/02/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/11/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 22 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/02/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قسمتی از زمین جنوب میدان 1398/12/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قسمتی از زمین جنوب میدان 1398/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطعه زمین با کاربری فضای سبز 1398/11/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 10 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطعه زمین با کاربری فضای سبز 1398/11/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قسمتی از زمین ها- به مساحتهای ۵ و ۹ مترمربع- 1398/11/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 10 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قسمتی از زمین ها جهت استقرار دکه به مساحت 5مترمربع و 9 مترمربع 1398/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 22 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6