کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8215678 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش راه انقلاب استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215677 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش حضرت امیر استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215676 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش شهید کهن ترابی استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215675 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش شهدای خرمشهر 1 استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215674 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش امام حسن مجتبی استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215673 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش دبستانی جعفریه استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215672 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش بنیاد 15 خرداد چمران استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215671 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : تجدید مزایده پیش یادگار امام2 استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215670 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش دبستانی قدس استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215669 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش شهید معظمی گودرزی استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215668 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش شهید کشاوری استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215667 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش مرحوم سلمانزاده پسرانه استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215666 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش صداقت پسرانه استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215665 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش عدالت پسرانه استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215664 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش شهید طهماسبی پسرانه استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215663 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش شهدای ولد آباد استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215662 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش زکریای رازی استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215661 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش شهدای گمنام استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215660 مزایده تجدیدمزایده های پیش دبستانی های ناحیه3 اجاره : پیش شهید کبریایی استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
8215657 مزایده کلاس های از راه دور و بیمه اجاره : مزایده کلاس درس از راه دور استان البرز 1403/04/23 1403/04/28
صفحه 1 از 9