کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8138110 مزایده فروش املاک شهرداری استان کرمان 1403/04/03 1403/04/03
8109467 مزایده فروش املاک شهرداری استان کرمان 1403/03/27 1403/04/03
8098415 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 750مترمربع استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098409 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 750مترمربع استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098384 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری ماهان واقع در هفت باغ علوی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098372 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری ماهان واقع در هفت باغ علوی-زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098370 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098369 مزایده عمومی فروش زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098368 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری ماهان واقع در هفت باغ علوی-زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098367 مزایده عمومی فروش زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098366 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098365 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098364 مزایده عمومی فروش زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098362 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098361 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری ماهان واقع در هفت باغ علوی-زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098360 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098359 مزایده عمومی فروش زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098358 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری ماهان واقع در هفت باغ علوی-زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098357 مزایده عمومی فروش 38 قطعه از املاک شهرداری زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
8098356 مزایده عمومی فروش زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/24 1403/04/06
صفحه 1 از 6