کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8219891 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از عرصه و اعیان ملک ماهی سرا با کاربری آزاد استان تهران 1403/04/23 1403/04/28
8200520 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 8 باب غرف بازار روز فجر متعلق با کاربری آزاد با نظر سازمان استان تهران 1403/04/18 1403/04/21
8195772 مزایده بهره برداری از عرصه واعیان ملک ماهی سرا استان تهران 1403/04/18 1403/04/28
8186800 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 35 باب واحد تجاری استان تهران 1403/04/16 1403/04/19
8186351 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از عرصه و اعیان ملک استان تهران 1403/04/16 1403/05/08
8174315 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 8 باب غرف بازار روز فجر متعلق به شهرداری ملارد(تجدید) استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8174019 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 8 باب غرف بازار روز فجر متعلق به شهرداری ملارد(تجدید) استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8174014 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 8 باب غرف بازار روز فجر متعلق به شهرداری ملارد(تجدید) استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8174008 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 8 باب غرف بازار روز فجر متعلق به شهرداری ملارد(تجدید) استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8173979 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 8 باب غرف بازار روز فجر متعلق به شهرداری ملارد(تجدید) استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8173959 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 8 باب غرف بازار روز فجر متعلق به شهرداری ملارد(تجدید) استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8173956 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 8 باب غرف بازار روز فجر متعلق به شهرداری ملارد(تجدید) استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8173953 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 8 باب غرف بازار روز فجر متعلق به شهرداری ملارد(تجدید) استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8165563 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 8 باب غرف بازار روز استان تهران 1403/04/11 1403/04/21
8160563 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از عرصه و اعیان ملک جنب سی ان جی ( کارواش) استان تهران 1403/04/10 1403/04/12
8159967 مزایده تجدید مزایده اجاره 35 باب واحد تجاری (بازار موبایل) متعلق به شهرداری ملارد استان تهران 1403/04/10 1403/04/19
8159952 مزایده تجدید مزایده اجاره 35 باب واحد تجاری (بازار موبایل) متعلق به شهرداری ملارد استان تهران 1403/04/10 1403/04/19
8159951 مزایده تجدید مزایده اجاره 35 باب واحد تجاری (بازار موبایل) متعلق به شهرداری ملارد استان تهران 1403/04/10 1403/04/19
8159950 مزایده تجدید مزایده اجاره 35 باب واحد تجاری (بازار موبایل) متعلق به شهرداری ملارد استان تهران 1403/04/10 1403/04/19
8159948 مزایده تجدید مزایده اجاره 35 باب واحد تجاری (بازار موبایل) متعلق به شهرداری ملارد استان تهران 1403/04/10 1403/04/19
صفحه 1 از 39