مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره عملیات طر ح تفکیک اولیه زباله در مبداء و جمع آوری پسماند خشک 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده عملیات طرح تفکیک اولیه زباله در مبدا و جمع آوری پسماند خشک 1401/03/03 1401/03/10
مزایده واگذاری شش دانگ 2 باب واحد تجاری 1401/02/27 1401/02/27
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری شش دانگ 2 باب واحد تجاری 1401/02/20 1401/02/27
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 21 باب غرف بازار روز 1401/02/18 1401/02/17
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 12 باب کانکس 1401/02/15 1401/02/18
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 10 باب غرف بازار روز 1401/02/12 1401/02/15
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 12 باب کانکس متعلق به شهرداری 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه بوستان سالمندان 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 12 باب کانکس های 1401/02/09 1401/02/18
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از واحد تجاری متعلق به شهرداری (هایپر) 1401/02/09 1401/02/08
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از21باب غرف بازار روز 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 21 باب غرف بازار روز 1401/02/08 1401/02/17
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 10 باب غرف بازار روز 1401/02/08 1401/02/08
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 10 باب غرف بازار روز 1401/02/06 1401/02/15
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 10باب غرف بازار روز 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده برش، جمع آوری و حمل و فروش چوب های خشک سطح 1401/02/05 1401/02/04
مزایده عملیات طرح تفکیک اولیه زباله در مبدا و جمع آوری پسماند خشک 1401/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16