کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7930693 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تعداد 4 باب مغازه با کاربری تجاری استان البرز 1403/02/18 1403/02/18
7911896 مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت حدود 34 مترمربع استان البرز 1403/02/12 رجوع به آگهی
7910591 مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت حدود 25.5 مترمربع استان البرز 1403/02/12 رجوع به آگهی
7910587 مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت حدود 50 مترمربع استان البرز 1403/02/12 رجوع به آگهی
7910586 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 393.19 مترمربع استان البرز 1403/02/12 رجوع به آگهی
7910585 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت حدود 354.96 مترمربع استان البرز 1403/02/12 رجوع به آگهی
7910584 مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری استان البرز 1403/02/12 رجوع به آگهی
7907007 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تعداد 4 باب مغازه با کاربری تجاری استان البرز 1403/02/11 1403/02/18
7884361 مزایده اجاره قطعه زمین به همراه اعیانیهای موجود جهت ایجاد و احداث و راه اندازی رستوران و ماهی سرا و اصناف مشابه استان البرز 1403/02/05 1403/02/05
7860427 مزایده واگذاری یک قطعه زمین محصور با مستحدثات موجود به صورت اجاره به بخش خصوصی به مدت دوسال استان البرز 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857663 مزایده انعقاد قرارداد واگذاری به صورت قرارداد اجاره قطعه زمین به همراه اعیانیهای موجود جهت ایجاد و احداث و راه اندازی رستوران و ماهی سرا استان البرز 1403/01/29 1403/02/05
7837453 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تعداد 4 باب مغازه با کاربری تجاری استان البرز 1403/01/27 1403/01/27
7827309 مزایده واحد تجاری استان البرز 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827306 مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری استان البرز 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827305 مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری استان البرز 1403/01/25 رجوع به آگهی
7826294 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان البرز 1403/01/21 رجوع به آگهی
7826280 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 393.19 استان البرز 1403/01/21 رجوع به آگهی
7826278 مزایده واحد تجاری استان البرز 1403/01/21 رجوع به آگهی
7818665 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تعداد 4 باب مغازه با کاربری تجاری استان البرز 1403/01/20 1403/01/27
7734353 مزایده فروش خودروی کامیون بنز تانکر آب با پمپ و شیر استان البرز 1402/12/10 1402/12/10
صفحه 1 از 12