مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 11 ردیف لوازم اداری و برقی الکترونیکی اسقاط 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد132 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی و فرسوده 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوزم اداری الکترونیکی مازاد و اسقاط - فروش لوازم فلزی حجمی اسقاط 1400/09/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات ساختمانی اسقاط - فروش لوازم فلزی اسقاط آموزش و پرورش - فروش آهن آلات ساختمانی و لوازم فلزی حجمی 1400/06/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو سبک اسقاط و فرسوده بصورت وزنی - خودرو سنگین اسقاط و فرسوده بصورت وزنی - تعدادی لاشه های خودروهای اسقاط و فرسوده فک پلاک شده بصورت وزنی 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش دستگاه خودروی سبک اسقاط ودستگاه خودروی سنگین و لاشه خودروهای اسقاط 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده تعداد ۱۹ دستگاه خودروی سبک اسقاط 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش بخاری های گازی اسقاط - لوازم اداری و برقی الکترونیکی اسقاط - لوازم فلزی اسقاط و مستعمل - آهن آلات ساختمانی اسقاط - انواع منبع سوخت (تانکر) اسقاط - لوازم اداری و برقی الکترونیکی اسقاط - بخا... 1400/04/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان واحد تصویر برداری درمانگاه 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مکان واحد تصویربرداری درمانگاه 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم فلزی و آهن آلات ساختمانی اسقاط - فروش آهن آلات ساختمانی اسقاط 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اموال اسقاط 1400/02/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم اداری و برقی اسقاط آموزش و پرورش و ... 1399/11/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط خود از قبیل لوازم اداری برقی و حجمی- وزنی و آهن آلات 1399/11/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط خود از قبیل لوازم اداری برقی و حجمی- وزنی و آهن آلات 1399/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات ساختمانی 1399/09/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 26 -و ساختمان به مساحت 231 اعیان 250 -ساختمان مسکونی مساحت 218 و عرصه 135-آپارتمان مسکونی مساحت 174 عرصه 174 1399/09/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط لوازم برقی - لوازم فلزی - لوازم برقی و الکترونیکی - بخاری گازی - آهن آلات ساختمانی - 1399/09/06 رجوع به آگهی
مزایده لوازم اداری فلزی، حجمی و وزنی اسقاط - آهن آلات ساختمانی اسقاط 1399/06/26 رجوع به آگهی
مزایده - پلاک ثبتی 4796/283 - مال زمین - کاربری مسکونی - مساحت عرصه 26 و - پلاک ثبتی 4796/283 - مال زمین - کاربری مسکونی - مساحت عرصه 26 - مساحت اعیان 250 1399/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6